اعضای هیئت مدیره

پرویز نجفی
پرویز نجفی مدیرعامل
دکتری مهندسی عمران
18 سال سابقه کاری
حسام الدین مشرفی
حسام الدین مشرفی رئیس هیئت مدیره
کارشناسی مهندسی عمران
35 سال سابقه کاری
سایه پرهیزکار
سایه پرهیزکار هیئت مدیره
کارشناسی ارشد معماری
19 سال سابقه کاری
لقمان سجادی
لقمان سجادی هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب
12 سال سابقه کاری