خدمات ما-رشته آب و فاضلاب

خدمات رشته آب و فاضلاب

نام پروژهکارفرماسال
مطالعات خط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهر جدید چناره مریوانشرکت آب منطقه ای استان کردستان1391
مطالعات فاز یک و دو خط و شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب روستاهای شهرستان قروه (روستای قصلان، وینسار، بهارلو)شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان1391
مطالعات فاز یک و دو خط و شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب روستاهای شهرسـتان مریوان (ســاوجی، وله ژیر) و حاشیه زریوار مریوانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان1391
مطالعات فازصفر تصفیه خانه شهرک صنعتی سقزشرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان1392
نظارت بر آبرسانی و جمع آوری فاضلاب روستایی شهرستانهای بیجار، سقز، مریوان، قروه، سروآباد و دهگلانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان94-1393
نظارت بر آبرسانی و جمع آوری فاضلاب روستایی شهرستانهای بیجار، سقز، مریوان، قروه، سروآباد و دهگلانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان95-1394
نظارت بر آبرسانی و جمع آوری فاضلاب روستایی شهرستانهای بیجار، سقز، مریوان ، سروآباد و دهگلان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان96-1395