خدمات ما-رشته ابنیه و ساختمان

خدمات رشته ابنیه و ساختمان

نام پروژهکارفرماسال
نظارت بر اجرای پروژه ملی 1140واحدی مسکن مهر بهاران(فاز دوم)، سنندجاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1389
نظارت بر اجرای پروژه ملی 1230 واحدی مسکن مهر بهاران(فاز سوم)، سنندجاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1390
طراحی مجتمع فرهنگی نور شهرستان قروهاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1390
طراحی کتابخانه عمومی روستای باشماقاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1391
طراحی کتابخانه عمومی روستای سراب قامیشاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1391
طراحی کتابخانه عمومی روستای بلدستیاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1391
طراحی و نظارت مجتمع تجاری- اداری کردستان، شهرستان کامیارانبخش خصوصی(آقای لقمان سجادی)1390
طراحی و نظارت مرکز اندیشه اسلامیاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1390
نظارت بر احداث مجتمع فرهنگی نور کامیاراناداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1390
طراحی و نظارت مجتمع مسکونی 60 واحدی کارکنان سازمان قضایی استان کردستانتعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی1391
طراحی و نظارت بر احداث کتابخانه عمومی شهر بلبان آباداداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1391
طراحی و نظارت مجتمع فرهنگی نور شهرستان بیجاراداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان1392
طراحی دبیرستان پسرانه صدرا شهرستان بیجاراداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان1392
طراحی ساختمان اداری بیمه رازی شهرستان سنندجبخش خصوصی1392
طراحی و نظارت دبیرستان دخترانه علوم دینی شهرستان قروهاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1392
طراحی و نظارت دبیرستان پسرانه علوم دینی شهرستان قروهاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1392
نظارت بر احداث مجتمع فرهنگی نور شهرستان سنندجاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1391
طراحی و نظارت مجتمع فرهنگی نور شهرستان مریواناداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1393
طراحی و نظارت مجتمع فرهنگی نور شهرستان سروآباداداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1393
نظارت مسکن مهر 220 واحدی دارایی سنندجتعاونی مسکن کارکنان امور مالیاتی و دارایی استان کردستان1392
طراحی خانه عالم شهرستان سقزاداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 1393
طراحی و نظارت بر مجتمع تجاری- خدماتی هستی شهرستان قروهبخش خصوصی1393
طراحی مجتمع چند منظوره شهید ورمقانی سنندجاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1393
طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستانشرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان1394
طراحی و نظارت بر مجتمع اداری و مرکز خرید کامیارانبخش خصوصی( آقای احمدنژاد)1392
طراحی و نظارت بر مجتمع تجاری شهر سنندجبخش خصوصی( آقای اشرف حمیدی)1393
نظارت بر احداث ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان قروهاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1393
نظارت بر احداث ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان سقزاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1394
نظارت بر احداث ساختمان انتقال خون شهرستان سنندجاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان1395
طراحی مجتمع مسکونی 140 واحدی جهاد خانه سازی رزمندگان استان کردستانشرکت خانه سازی رزمندگان استان کردستان1395
طراحی و نظارت مجتمع مسکونی 50 واحدی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان1396
نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه دانشکده صنعت و معدن شهرستان قروهدانشگاه کردستان1396
طراحی اداره کل مهندسی و مجری پروژه های عمرانی منطقه ده کشوریمهندسی وداجا استان کردستان1396
طراحي ساختمان پلاتو و موزه هنرهاي معاصر سنندجاداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان1397
نظارت کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان شهر سنندجدانشگاه کردستان1400
مجتمع مسکونی 66 واحدی پردیس 1 شرکت خانه سازی 1400
مجتمع مسکونی 74 واحدی پردیس 2شرکت خانه سازی 1400