خط مشی

شرکت آبادگران غرب

شرکت مهندسین مشاور آبادگران عرصه خاک کردستان با ارائه خدمات مشاوره، مطالعات، نظارت در ارتقاء کیفیت خدمات در حرفه مهندسین مشاور، مشغول به فعالیت بوده و در این راستا ارتقاء کیفیت در تمامی فرآیندهای سازمان را با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO2008:9001 در سرلوحه خود و با اهداف ذیل اعلام می نماید :

– ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات :

ارتقاء مستمر کیفیت خدمات مشاوره را یک ضرورت دانسته و رسیدن به آن را از طریق آموزش و مشارکت کارکنان و بکارگیری جدیدترین استانداردها و ارتقاء زیر ساخت های سازمان اعمال می نماییم.

– ارتقاء رضایت مندی مشتریان :

 با توجه به تواناییهای مدیران و کارکنان خلاق سازمان، الزامات و خواسته های مشتریان (مطابق شرح خدمات مصوب) در راستای افزایش رضایتمندی آنان تأمین می گردد.

– رعایت برنامه زمانی:

 

ملزم بودن به رعایت برنامه زمانی و اجرای مقدمات آن در مورد پروژه های درون سازمانی و برون سازمانی را یک اصل مهم دانسته و انجام آن در اولویت اول وظایف پرسنل شرکت قرار دارد.

 

– ارتقاء سطح انگیزش کارکنان :

 

سازمان در راستای ارتقاء سطح انگیزشی کارکنان، عواملی همچون آموزش و کسب مهارت های لازم، فراهم نمودن محیطی آرام و سالم، توسعه منابع مادی و معنوی را مد نظر قرار می دهد که منتهی به ایجاد بستری مناسب در ارائه خدمات و بهبود مستمر می گردد.

 

– توجه به بقای رشد و سودآوری :

 

رشد و سود آوری سازمان با کاهش هزینه (دوباره کاریها، تلفات و …) و همچنین استفاده از خلاقیت ها و توانایی ها در ارائه خدمات تحقق خواهد یافت .

 

 مدیریت سازمان به منظور دستیابی به اصول فوق الذکر، استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس مبانی  استاندارد ISO2008:9001  را ضروری دانسته و تمام کارکنان شرکت با باور به اصول فوق الذکر اعتقاد دارند که با اجرای برنامه های سیستم کیفیت، فضای کاری مناسب همراه با ارتقاء کیفیت فعالیت ها را به ارمغان خواهد آورد.

 

– استقرار و بهبود سطح ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست:

 

شرکت مهندسین مشاور آبادگران به تناسب نقشی که در طراحی پروژه های عمرانی بزرگ و نظارت بر انطباق سازه های مربوط به طراحی ها برعهده دارد خود را به رعایت قوانین، قواعد و الزامات ملی قابل کاربرد در زمینه ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیستی پایبند دانسته و همواره در مسیر مستمر عملکرد خود، در این عرصه گام بر می دارد. ما با تلاش در جهت پیشگیری از آلودگیهای محیط زیستی و آسیبهای ناشی از نامناسب بودن شرایط ایمنی و بهداشت شغلی اهداف زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهیم:

 

ارتقاء عملکرد سازمان در عرصه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان در عرصه های ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی و اقدامات کنترلی

 

کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار